Zaposleni

Vodstvo Centra

dr. Zoran Pavlović, univ. dipl. psiholog, znanstveni svetnik
direktor, mediator

 • predstavlja in zastopa zavod,
 • organizira in vodi delo ter poslovanje,
 • koordinira strokovno delo zavoda in odgovarja zanj,
 • obravnava pritožbe uporabnikov na delo zavoda,
 • povezuje delo zavoda z drugimi izvajalci javnega, zasebnega in nevladnega sektorja,
 • sodeluje v mednarodnih strokovnih mrežah,
 • razvija odnose z javnostmi.

Strokovni delavci in njihova področja dela

Irena Andolšek, univ. dipl. socialna delavka, mentorica

 • pomoč pri reševanju socialnih težav,
 • vodenje skupin otrok, ki imajo težave v socialnih stikih,
 • izkustvena družinska in integrativna terapija,
 • organizacija in vodenje prostovoljnega dela,
 • skupinsko delo s starši.

Govorilne ure za telefonski pogovor: sreda 8.00-9.00


Natalija Baumgartner, univ. dipl.psihologinja, specialistka klinične psihologije

 • zgodnje odkrivanje in diagnostika emocionalnih, razvojnih in učnih težav predšolskih in mlajših šolskih otrok,
 • svetovanje in psihoterapevtska obravnava otrok z emocionalnimi, razvojnimi in učnimi težavami,
 • vzgojno in terapevtsko svetovanje staršem,
 • svetovanje vzgojiteljem, učiteljem in svetovalnim delavcem pri vključevanju in pomoči otrokom s posebnimi potrebami,
 • predavanja za starše in strokovne delavce.

Govorilne ure za telefonski pogovor: četrtek 13.30 - 14:00


Bojan Belec, dr. med., specialist pedopsihiatrije

 • diagnostična obravnava, zdravljenje, rehabilitacija ter preprečevanje akutnih in kroničnih psihiatričnih motenj in obolenj otrok in mladostnikov,
 • obravnava otrok in mladostnikov z motnjo v duševnem razvoju,
 • Individualna in skupinska psihoterapevtska obravnava otrok in mladostnikov
 • psihoterapevtsko delo s starši in svojci,
 • svetovanje družini, pedagogom in drugim v otrokovem/mladostnikovem socialnem okolju pri rizičnih in posebej ogroženih otrocih, mladostnikih,
 • skupinsko delo pri obravnavi psihosocialnih motenj,
 • raziskovalno delo,
 • izobraževalno delo (seminarji, predavanja …. ).

Govorilne ure za telefonski pogovor: torek 13.00 – 14.00


Barbara Bogdanić Petek, profesorica defektologije, specialistka 

 • zgodnje odkrivanje razvojnih in učnih težav pri otrocih,
 • izvajanje korekcijskih postopkov pri otrocih in mladostnikih z razvojnimi in učnimi težavami,
 • svetovanje otrokom in mladostnikom na področju premagovanja razvojnih, učnih in specifičnih učnih težav in ovir,
 • svetovanje staršem, učiteljem in svetovalnim delavcem v procesu pomoči otrokom s posebnimi potrebami,
 • svetovanje staršem in učiteljem pri vključevanju otrok s posebnimi potrebami v osnovno in srednjo šolo.

Govorilne ure za telefonski pogovor: četrtek 8.00 - 9.00


mag. Jasna Božič, univ. dipl.psihologinja, specialistka psihološkega svetovanja

 • diagnostična in svetovalna obravnava osnovnošolskih otrok in mladostnikov z učnimi, čustvenimi in vedenjskimi težavami,
 • svetovanje staršem, učiteljem in svetovalnim delavcem pri oblikovanju ustrezne pomoči za premagovanje otrokovih učnih težav in spodbujanju močnih področij,
 • prepoznavanje in obravnava nadarjenih otrok in mladostnikov, s poudarkom na skupini otrok z dvojno izjemnostjo  (nadarjeni otroci s specifičnimi primanjkljaji  na posameznih področjih učenja),
 • usmerjanje otrok s posebnimi potrebami,
 • koordinacija krajših oblik izobraževanja  v Svetovalnem centru.

Govorilne ure za telefonski pogovor: torek 9.00 - 10.00


dr. Bojana Caf, profesorica defektologije, specialistka gibalno-plesne terapije

 • zgodnje odkrivanje razvojnih in učnih težav pri otrocih,
 • izvajanje korekcijskih, rehabilitacijskih in terapevtskih postopkov pri otrocih in mladostnikih z razvojnimi in učnimi težavami,
 • svetovanje otrokom in mladostnikom na področju premagovanja razvojnih, učnih in specifičnih učnih težav in ovir,
 • svetovanje staršem in učiteljem pri vključevanju otrok s posebnimi potrebami v osnovno in srednjo šolo,
 • svetovanje staršem, učiteljem in svetovalnim delavcem v procesu pomoči otrokom s posebnimi potrebami,
 • skupinsko delo z otroki in mladostniki s primanjkljaji pozornosti in motnjo hiperaktivnosti,
 • učenje sprostitvenih tehnik in učnih strategij za boljše obvladovanje šolskih veščin in šolskih obremenitev,
 • individualno in timsko izvajanje gibalno-plesne terapije kot preventivne, suportivne in terapevtske oblike pomoči otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami v kontekstu celostne specialno-pedagoške obravnave.

Govorilne ure za telefonski pogovor: ponedeljek 10.30 - 11.30


Polonca Čas, univ. dipl. psihologinja, specialistka klinične psihologije

 • diagnostična in svetovalna obravnava otrok in mladostnikov z učnimi, vedenjskimi in čustvenimi težavami,
 • svetovanje staršem, učiteljem in svetovalnim delavcem pri oblikovanju ustrezne pomoči za premagovanje otrokovih učnih težav,
 • vodenje terapevtske skupine otrok za premagovanje težav s pozornostjo.

Govorilne ure za telefonski pogovor: sreda 8.00 - 9.00


Tanja Černe, profesorica defektologije

 • obravnava (preventiva, diagnostika in korekcija) razvojnih in učnih težav pri osnovnošolskih otrocih,
 • svetovanje staršem, učiteljem in svetovalnim delavcem pri delu z otroki z razvojnimi in učnimi težavami,
 • usmerjanje otrok s posebnimi potrebami,
 • vodenje skupin otrok s specifičnimi motnjami branja in pisanja,
 • vodenje delavnic za otroke z različnimi specifičnimi motnjami in njihove starše.

Govorilne ure za telefonski pogovor: ponedeljek 8.00 - 9.00


Katja Čibašek, mag.soc.del.

 • organizacija in vodenje prostovoljnega dela,
 • pomoč in podpora pri reševanju socialnih težav.

Govorilne ure za telefonski pogovor: ponedeljek 11.30 - 12.30


Kristina Čižman, prof. spec. in reh. ped.

 • zgodnje odkrivanje razvojnih in učnih težav pri otrocih,
 • izvajanje korekcijskih postopkov pri otrocih in mladostnikih z razvojnimi in učnimi težavami,
 • svetovanje otrokom in mladostnikom na področju premagovanja razvojnih, učnih in specifičnih učnih težav in ovir,
 • svetovanje staršem in učiteljem pri vključevanju otrok s posebnimi potrebami v osnovno in srednjo šolo,
 • svetovanje staršem, učiteljem in svetovalnim delavcem v procesu pomoči otrokom s posebnimi potrebami,
 • izvajanje predavanj o specifičnih učnih težavah pri učencih in dijakih s poudarkom na prilagoditvah v procesu pridobivanja, preverjanja in ocenjevanja znanja.

Govorilne ure za telefonski pogovor: četrtek 12.30 - 13.30


dr. Bernarda Dobnik Renko,  univ. dipl.psihologinja, specialistka klinične psihologije

 • zgodnje odkrivanje in kliničnopsihološka diagnostika razvojnih, čustvenih, vedenjskih in učnih težav predšolskih in mlajših šolskih otrok,
 • svetovanje in psihoterapevtska obravnava otrok s čustvenimi, vedenjskimi in učnimi težavami,
 • svetovanje staršem, vzgojiteljem, učiteljem in svetovalnim delavcem pri vključevanju in pomoči otrokom s tveganji za duševne in vedenjske motnje oz. otrokom z že nastalimi motnjami,
 • raziskovalno delo,
 • izobraževalno delo (predavanja za starše in strokovne delavce).

Govorilne ure za telefonski pogovor: ponedeljek 12.30 - 13.30


Herta Filiplić-Stojanović, prof. def. logopedinja, specialistka klinične logopedije

 • logopedska diagnostična, svetovalna in terapevtska obravnava govorno-jezikovnih težav in motenj pri predšolskih in osnovnošolskih otrocih,
 • obravnava težav pri branju in pisanju pri otrocih s specifičnim zaostankom na področju govora in jezika,
 • svetovanje staršem, vzgojiteljem, učiteljem in svetovalnim delavcem,
 • usmerjanje otrok s posebnimi potrebami.

Govorilne ure za telefonski pogovor: torek 13.00 - 14.00


Nada Hribar,  univ. dipl.psihologinja, specialistka klinične psihologije

 • klinično psihološka diagnostika čustvenih, vedenjskih in učnih težav  ter motenj v duševnem razvoju pri šolskih otrocih in mladostnikih,
 •  svetovanje in psihoterapija  pri otrocih in mladostniki  s čustvenimi , vedenjskimi in učnimi težavami,
 • vodenje skupin mladostnikov  z učnimi težavami  in skupin za  razvoj in spodbujanje veščin komunikacije,
 • svetovalno in terapevtsko delo s starši in svojci,
 • družinska sistemska terapija,
 •  svetovanje vzgojiteljem, učiteljem in svetovalnim delavcem pri delu z otroki  in mladostniki s čustvenimi, vedenjskimi in učnimi težavami, 
 • izobraževalno delo (predavanja za starše, seminarji in delavnice za strokovne delavce).

Govorilne ure za telefonski pogovor: torek 8.00 - 9.00


dr. Mateja Hudoklin, univ. dipl.psihologinja, specialistka klinične psihologije

 • diagnostika in obravnava otrok in mladostnikov z učnimi težavami, šolsko neuspešnostjo in težavami psihosocialnega prilagajanja,
 • svetovanje staršem, učiteljem in svetovalnim delavcem,
 • razvojno-raziskovalno delo na področju kognitivnih procesov, povezanih z učenjem, motivacijo, individualnimi razlikami in učno neuspešnostjo,
 • usmerjanje otrok s posebnimi potrebami.

Govorilne ure za telefonski pogovor: četrtek 8.00 - 9.30


dr. Peter Janjušević, univ. dipl.psiholog, specialist klinične psihologije, kognitivno-vedenjski terapevt

 • klinično psihološka diagnostika emocionalnih, vedenjskih in učnih motenj ter motenj v duševnem razvoju pri šolskih otrocih in mladostnikih,
 • svetovanje in psihoterapija z otroci, mladostniki in študenti z emocionalnimi, vedenjskimi in učnimi motnjami,
 • svetovalno in terapevtsko delo s starši in svojci, svetovanje vzgojiteljem, učiteljem in svetovalnim delavcem pri vključevanju in pomoči otrokom in mladostnikom z emocionalnimi, vedenjskimi in učnimi motnjami,
 • izobraževalno delo (predavanja, seminarji in delavnice za strokovne delavce),
 • raziskovalno in razvojno delo, vodenje enote za razvojno in raziskovalno dejavnost.

Govorilne ure za telefonski pogovor: ponedeljek 08.00-09.00 in četrtek 14.00-15.00


Jana Jarm, univ. dipl. psihologinja, specialistka klinične psihologije

 • diagnostična in svetovalna obravnava učnih, čustvenih in vedenjskih težav otrok in mladostnikov,
 • svetovanje staršem,
 • vodenje skupin mladostnikov za razvoj in spodbujanje veščin komunikacije,
 • svetovanje učiteljem in svetovalnim delavcem.

Govorilne ure za telefonski pogovor: torek 12.30 - 13.30


dr. Marko Kalan, profesor defektologije, svetovalec

 • odkrivanje razvojnih in učnih težav pri otrocih in mladostnikih,
 • izvajanje korekcijskih postopkov pri otrocih in mladostnikih z razvojnimi in učnimi težavami,
 • svetovanje otrokom, mladostnikom pri premagovanju razvojnih, splošnih učnih in specifičnih učnih težav,
 • svetovanje staršem, učiteljem in svetovalnim delavcem na šolah pri vključevanju otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v osnovno in srednjo šolo,
 • izvajanje vedenjsko – kognitivne metode branja,
 • usmerjanje otrok s posebnimi potrebami,
 • sodelovanje v inkluzivnem timu in v Društvu Bravo,
 • izvajanje predavanj o specifičnih učnih težavah pri učencih in dijakih s poudarkom na prilagoditvah v procesu pridobivanja, preverjanja in ocenjevanja znanja.

Govorilne ure za telefonski pogovor: četrtek 12.30 - 13.30


Tina Kolar, mag. prof. spec. in reh. ped.

 • zgodnje odkrivanje razvojnih in učnih težav pri otrocih,
 • izvajanje korekcijskih postopkov pri otrocih in mladostnikih z razvojnimi in učnimi težavami,
 • svetovanje otrokom in mladostnikom na področju premagovanja razvojnih, učnih in specifičnih učnih težav in ovir,
 • svetovanje staršem in učiteljem pri vključevanju otrok s posebnimi potrebami v osnovno in srednjo šolo,
 • svetovanje staršem, učiteljem in svetovalnim delavcem v procesu pomoči otrokom s posebnimi potrebami,
 • vodenje skupin za krepitev starševskih veščin; treningi starševstva, program Neverjetna leta.

Govorilne ure za telefonski pogovor: torek 10.30 - 11.30

 

Nataša Mihevc, dr. med., specialistka otroške in mladostniške psihiatrije 

 • diagnostika, zdravljenje in rehabilitacija ter preprečevanje akutnih in kroničnih duševnih motenj otrok in mladostnikov,
 • svetovanje in terapevtsko delo s starši in svojci, svetovanje pedagogom in drugim v otrokovem oz. mladostnikovem socialnem okolju,
 • sodelovanje pri organizaciji in izvedbi izobraževalnega in raziskovalnega dela, mentorstvo zdravnikom specializantom in strokovnjakom drugih strok,
 • sodelovanje v strokovnih timih.

Govorilne ure za telefonski pogovor: ponedeljek 13.00 - 14.00


mag. Leonida Rotvejn Pajič,  univ. dipl.psihologinja, specialistka klinične psihologije

 • klinično psihološka diagnostika otrok in mladostnikov,
 • svetovalno in terapevtsko delo z otroki s težavami na področju razvoja, čustvovanja, učenja, vedenja in medosebnih odnosov;
 • svetovalno in terapevtsko delo s starši in svojci;
 • terapevtske skupine za otroke s pomanjkljivo pozornostjo;
 • terapevtske in suportivne skupine za starše otrok s hiperkinetično motnjo;
 • svetovanje vzgojiteljem, učiteljem in svetovalnim delavcem;
 • izobraževalno delo (delavnice in predavanja za starše in strokovne delavce).

Govorilne ure za telefonski pogovor: torek 11.30 – 12.30


Julia Tomšič, univ. dipl. psihologinja, specialistka klinične psihologije

 • diagnostična, svetovalna in terapevtska obravnava čustvenih, vedenjskih in učnih težav otrok in mladostnikov,
 • svetovanje staršem, učiteljem, svetovalnim delavcem in vzgojiteljem,
 • vodenje skupin otrok za učenje socialnih veščin,
 • integrativna terapija,
 • usmerjanje otrok s posebnimi potrebami.

Govorilne ure za telefonski pogovor: četrtek 11.30 - 12.30


Ana Lazić Ulčar, univ. dipl. psihologinja

 • diagnostična obravnava otrok in mladostnikov z učnimi, čustvenimi in vedenjskimi težavami
 • svetovalna in psihoterapevtska obravnava otrok in mladostnikov z učnimi, čustvenimi in vedenjskimi težavami
 • svetovanje staršem, učiteljem, vzgojiteljem in svetovalnim delavcem, ki delajo z otroki in mladostniki
 • izobraževalno delo (seminarji, delavnice za strokovne delavce)

Govorilne ure za telefonski pogovor: sreda 11.30 - 12.30


Daša Vervega,  univ. dipl. psihologinja, specializantka klinične psihologije

 • psihološka diagnostika otrok in mladostnikov z učnimi, čustvenimi in vedenjskimi težavami
 • svetovalno-podporna obravnava otrok in mladostnikov s težavami na področju razvoja, čustvovanja, učenja, vedenja in medosebnih odnosov
 • svetovanje staršem, učiteljem, vzgojiteljem in svetovalnim delavcem pri oblikovanju ustrezne pomoči za premagovanje otrokovih  težav in spodbujanju močnih področij
 • vodenje skupin otrok in mladostnikov za razvoj in spodbujanje socialnih veščin
 • vodenje skupin za krepitev starševskih veščin; treningi starševstva, program Neverjetna leta 

Govorilne ure za telefonski pogovor: ponedeljek 13.00 - 14.00


Barbara Zemljak, univ. dipl. pedagoginja

 • prepoznavanje učnih težav in načinov učenja pri učencih, dijakih in študentih,
 • svetovanje in nudenje individualne pomoči učencem, dijakom in študentom pri učenju tehnik (strategij) učenja, organizaciji učenja in načrtovanju učenja (svetovanje pri študiju literature, napredovanju učenja, izbiri nadaljnjega šolanja),
 • razvijanje učne motivacije pri mladostnikih,
 • razvijanje učnih navad pri otrocih in mladostnikih,
 • sodelovanje z otrokovimi/mladostnikovimi starši in svetovanje v procesu učenja in motiviranja otroka,
 • svetovanje in sodelovanje z učitelji in šolskimi svetovalnimi delavci pri nudenju pomoči otrokom in mladostnikom z učnimi težavami,
 • vodenje skupine za mladostnike z učnimi težavami.

Govorilne ure za telefonski pogovor: četrtek 14.00 - 15.00


Skupne službe: 

 • Petra Polajnar, vodja glavne pisarne 
 • Katarina Pšeničnik, zdravstvena administratorka
 • Maja Lampič, zdravstvena administratorka
 • Jasna Ramovš, zdravstvena administratorka
 • Mojca Tomšič, višja strokovna sodelavka v splošnih službah
 • Franci Šuštar, tehnično vzdrževanje in sprejem
 • Doris Gorjup, čistilka