dr. Tanja  Černe

dr. Tanja Černe

profesorica defektologije

SPECIALNA PEDAGOGINJA

Dr. Tanja Černe je profesorica defektologije, zaposlena v Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše Ljubljana od leta 1995. Je strokovnjakinja na področju specialnopedagoškega diagnostičnega ocenjevanja, specialnopedagoške obravnave in svetovanja predšolskim otrokom z odstopanji na področjih pozornosti, motorike in predučnih spretnosti ter šolskim otrokom in mladostnikom z razvojnimi, učnimi in specifičnimi učnimi težavami, motnjami pozornosti in aktivnosti ter sopojavnimi motnjami. Pri svojem strokovnem delu svetuje tudi staršem, vzgojiteljem/učiteljem in svetovalnim delavcem na šolah pri vključevanju otrok in mladostnikov s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami v vrtec, osnovno in srednjo šolo ter izvajalcem dodatne strokovne pomoči pri nudenju dodatne strokovne pomoči.

Profesionalne izkušnje je pridobila tudi na osnovnih šolah kot izvajalka dodatne strokovne pomoči ter svetovalna delavka.

Vodi skupine mladostnikov za učenje učenja, delavnice za otroke, rizične za razvoj specifičnih učnih težav, in njihove starše ter skupine strokovnega spremljanja in svetovanja s supervizijsko obliko dela za učitelje, svetovalne delavce in izvajalcev dodatne strokovne pomoči. Izvaja predavanja za starše, učitelje ter druge strokovne delavce. Na Pedagoški fakulteti je bila zaposlena kot zunanja visokošolska sodelavka, asistentka za specialnopedagoško področje, kjer je vodila vaje za bodoče logopede in bodoče učitelje razrednega pouka. Sodeluje pri izvedbi hospitacij za študente specialne in rehabilitacijske pedagogike ter sodeluje v mentorskem procesu študentov, pripravnikov in specializantov. Sodeluje v skupini staršev otrok z ADHD ter v komisijah za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, kjer je bila tudi predsednica. Napisala je več poljudnih, strokovnih in znanstvenih člankov, zbirko zloženk na temo samoregulacijskega učenja, učne kartice z imenom: Kako se najboljše učim?, monografijo Pomoč otrokom z motnjo pozornosti in aktivnosti. S strokovnimi prispevki je sodelovala pri pripravi različnih strokovnih publikacij ter webinarjev. Doma in v tujini se je dodatno usposabljala iz vsebin splošnih in specifičnih učnih težav, samodeterminacijske teorije, pedagoške kineziologije, učnega coachinga, spontanega in aktivnega učenja na osnovi montessori pedagogike, logoteorije in logoterapije ter vsebin s področja duševnega zdravja otrok in mladostnikov.

Dodiplomski in doktorski študij je zaključila na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. Njeno razvojno-raziskovalno delo se nanaša na področja kognitivnih procesov, ki so povezani z učenjem, učno motivacijo, metakognicijo in učno samoregulacijo ter specifičnimi kognitivni primanjkljaji – disleksijo, disgrafijo, disortografijo ter motnjo pozornosti in aktivnosti.

Je članica društva Bravo, Društva specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije ter Zbornice specialnih in rehabilitacijskih pedagogov in drugih pedagogov v zdravstvu, kjer vodi intervizijsko-supervizijsko skupino.