Spletno naročanje

Način dela v naših ambulantah je prilagojen trenutnim razmeram v državi.
Za več informacij smo dosegljivi po telefonu ali elektronski pošti.

Izvajamo triažo napotnih listin.

Za naročilo prosimo izpolnite obrazec. O terminu oz. uvrstitvi v čakalno vrsto, vas bomo obvestili v roku enega tedna.

Če imate več kot eno napotnico oz. delovni nalog, vas prosimo, da za vsako/-ega izpolnite prijavo.

Polja, označena z so obvezna!

Če imate nujno napotnico (urgentno stanje), se prosimo obrnite na:

dopoldanskem času (do 14. ure) v delovnih dneh:

  • otroci in mladostniki mlajši od 15 let na Pediatrično kliniko UKC Ljubljana, Bohoričeva ulica 20 (telefonska številka 01 522 93 54 ali 01 522 92 69).
  • mladostniki, starejši od 15 let, na Center za mentalno zdravje Psihiatrične klinike Ljubljana, Grablovičeva ulica 44a, Ljubljana (telefonska številka 01 587 49 55).

popoldanskem času v delovnih dneh, ob vikendih in dela prostih dneh:

  • otroci in mladostniki, na Center za mentalno zdravje Psihiatrične klinike Ljubljana, Grablovičeva ulica 44a, Ljubljana (telefonska številka 01 587 49 55).

 

V skladu z 11. in 12. členom Pravilnika za vodenje čakalnih seznamov je obravnava lahko prestavljena na drug termin zaradi razlogov na strani tako izvajalca kot pacienta.

Po 12. členu Pravilnika za vodenje čakalnih seznamov so pacientovi objektivni razlogi, iz katerih je dopustna poznejša odpoved termina, naslednji:

-        nepričakovana hospitalizacija pacienta ali ožjega družinskega člana, ki onemogoča prihod pacienta na termin ali izvedbo zdravstvene storitve,

-        nenadna bolezen, poškodba ali zdravstveno stanje pacienta ali ožjega družinskega člana, ki onemogoča prihod pacienta na termin ali izvedbo zdravstvene storitve,

-        smrt ožjega družinskega člana pacienta.

Če pacient odsotnost opraviči, mu pooblaščena oseba za čakalni seznam določi prvi prosti termin, upoštevajoč stopnjo nujnosti. Kadar gre za razlog iz prve ali druge alineje prejšnjega odstavka, se nov termin določi upoštevajoč razlog za odpoved termina.

Za pacienta, ki odpove termin, omejitve glede najdaljše dopustne čakalne dobe ne veljajo.

Po 11. členu Pravilnika za vodenje čakalnih seznamov so razlogi iz strani izvajalca naslednji:

- Če izvajalec iz objektivnih razlogov nadomeščanja začasno odsotnega zdravstvenega delavca ali zdravstvenega sodelavca ne more zagotoviti oziroma zdravstvenih storitev začasno ne more izvajati iz tehničnih razlogov (npr. okvara medicinske opreme), se pacienta nemudoma prenaroči na prvi prosti (dodatni) termin, pri čemer se upošteva stopnja nujnosti. O tem se pacienta obvesti v skladu z osmim odstavkom 14.b člena zakona.

- Na način iz prejšnjega odstavka ravna tudi izvajalec, kadar ugotovi, da zaradi izjemnih okoliščin (epidemija, naravna nesreča in podobne krizne razmere, ki jih ni mogoče obvladovati z običajnimi sredstvi in ukrepi) ne bo mogel izvesti zdravstvenih storitev v terminih.

- Kadar se pacientu določi dodatni termin iz razloga na strani izvajalca, lahko pacient ne glede na morebiti že uveljavljano pravico do nadomestnega termina v skladu z osmim odstavkom 7. člena Pravilnika za vodenje čakalnih seznamov ponovno zahteva določitev nadomestnega termina.

- Kadar zdravstvene storitve ni mogoče izvesti zaradi prenehanja izvajanja storitev določenega izvajalca (npr. prenehanje dovoljenja za opravljanje zdravstvene dejavnosti, odvzem koncesije, stečaj), se pacientu napotna listina vrne z obvestilom o prenehanju izvajanja zdravstvenih storitev tega izvajalca, in sicer v treh dneh od prenehanja izvajanja zdravstvenih storitev.

(Vir: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13238)

Čakalne dobe


Politika varstva osebnih podatkov

DPO: V skladu z določilom 37. člena Splošne uredbe smo za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov imenovali družbo:

DATAINFO.SI, d.o.o.
Tržaška cesta 85, SI-2000 Maribor
www.datainfo.si
e-pošta: dpo@datainfo.si
telefon: +386 (0) 2 620 4 300