Preventivna in skupnostna dejavnost

PREVENTIVNA IN V OKOLJE USMERJENA DEJAVNOST SVETOVALNEGA CENTRA

Svetovalni center s svojimi aktivnostmi posega tudi v socialni prostor:

 • Povezuje se z različnimi službami, ki delujejo na področju šolstva, zdravstva in socialnega varstva.
 • Deluje pri vzpostavljanju in razvijanju podpornih mrež za pomoč posameznikom in skupinam.
 • Nudi podporo strokovnim delavcem pri razbremenjevanju poklicnih obremenitev.
 • Išče možnosti in vire pomoči za reševanje kompleksnejših stisk posameznikov in družin.
 • Omogoča različnim strokovnim in civilno-družbenim združenjem možnosti za njhovo delovanje.
 • Sodeluje z mediji pri obravnavi aktualnih tem s področja duševnega zdravja otrok in mladostnikov.

Dejavnosti:

1. Pomoč študentov prostovoljcev otrokom, ki obiskujejo Svetovalni center

 • Svetovalni center od leta 1979 organizira in vodi pomoč študentov prostovoljcev otrokom, ki so vključeni v različne obravnave v ustanovi.
 • Pomoč prejema najmanj 50 otrok vsako leto.
 • Cilji pomoči so: čustvena in socialna podpora otroku, pomoč v znanju in učenje uspešnih strategij za spopadanje s težavami.
 • Prostovoljke in prostovoljci obiskujejo otroke na njihovih domovih enkrat tedensko.
 • Pri svojem delu prostovoljke in prostovoljci tudi sami prejemajo suport v znanju in osebno oporo.
 • Sestavni del programa so tudi povezovalne aktivnosti za vse udeležene v projektu (ustvarjalne delavnice, kulturne, rekreativne, izobraževalne aktivnosti).

2. Supervizija za učitelje in svetovalne delavce

Supervizija je predvsem proces osebnega učenja v stroki in za stroko, v okviru posameznikove lastne delovne izkušnje (J. Van Der Zypp). V superviziji udeleženci v mali skupini osvetljujejo različne situacije in vprašanja, povezana z vzgojnim in pedagoškim delom z otroki in stiki s starši ter iščejo odgovore nanje. Učenje je usmerjeno na refleksijo situacij v razredu, na odnos učitelj - otrok, na komunikacijo učitelj - otrok, učitelj - starši in celoten kontekst delovanja šole. 

3. Medinstitucionalno timsko sodelovanje

Svetovalni center organizira razširjene timske posvete, sodeluje z učitelji, vzgojitelji, svetovalnimi službami na šolah ter z drugimi strokovnjaki v otrokovem neposrednem okolju, z zdravstvenimi in socialnimi službami, vzgojnimi zavodi, nevladnimi in drugimi organizacijami, ki lahko kakorkoli prispevajo k reševanju problematike otroka in družine. Na ta način širi znanje in opozarja na probleme, ki prizadevajo večje število otrok in mladostnikov, tudi tistih, ki do pomoči ne pridejo. Vzšpodbuja razvijanje občutljivosti za odkrivanje in razumevanje stisk ter skrb za duševno zdravje otrok in mladostnikov. 

4. Mediacija

Svetovalni center nudi svojim strankam tudi možnost brezplačne mediacije, ki je lahko v pomoč strankam pri pogovoru in dogovarjanju o nerešenih medsebojnih težavah ali sporih, ki ovirajo uspešnejši razvoj otrok in mladostnikov oz. kar življenje delotne družine. V poštev pride zlasti družinska mediacija, tako med odraslimi člani družine, kot med odraslimi člani in otroki oz. mladostniki.