Katalog informacij javnega značaja SCOMS Ljubljana

Poročilo o delu za leto 2023

Poročilo o delu za leto 2022

Poročilo o delu za leto 2021

Poročilo o delu za leto 2020

Finančni in kadrovski načrt ter načrt dela za leto 2022

Dokument o upravljanju, izgradnji in razvoju knjižnične zbirke

Naziv organa:

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana (Svetovalni center, Ljubljana)

Javni zavod

Gotska ulica 18, 1000 Ljubljana

Odgovorna uradna oseba:

dr. Mateja Hudoklin, univ. dipl. psiholog, direktorica

Datum prve objave kataloga:

11.5.2016

Datum zadnje spremembe:

16.6.2020

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

http://scoms-lj.si/si/Katalog_IJZ.html 

Druge oblike kataloga

Katalog je v tiskani obliki dostopen na sedežu SCOMS, Ljubljana, Gotska ulica 18, 1000 Ljubljana

2.a Organigram in podatki o organizaciji organa

Kratek opis delovnega področja organa:

Zavod opravlja naslednje dejavnosti kot javno službo (po v letu 2007 še veljavni SKD):

– M/80.422 – pomoč otrokom in mladostnikom z učnimi težavami, čustvenimi motnjami, vedenjskimi motnjami ter drugimi psihosocialnimi motnjami in otrokom z razvojnimi odkloni, ki se odražajo v otrokovem in mladostnikovem razvoju, vedenju in uspešnosti v šoli;

– N/85.122 – specialistična ambulantna dejavnost;

– N/85.14 – prevencijo učnih težav in psihosocialnih motenj, varovanje in razvijanje duševnega zdravja otrok in mladostnikov;

– M/80.4 – izobraževalno dejavnost za šolske delavce, zdravstvene delavce in druge strokovnjake, katerih delovanje je povezano z varstvom duševnega zdravja in preprečevanjem psihosocialnih motenj ter učnih težav otrok in mladostnikov.

Zavod opravlja tudi druge dejavnosti v korist duševnega zdravja otrok in mladostnikov (analitično, raziskovalno in razvojno delo ter publicistično dejavnost):

– N/85.32 – izvajanje socialnovarstvenih programov in storitev;

– K/73.20 – raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja.

Po novi Standardni klasifikaciji dejavnosti, veljavni od 1.1.2008 in na podlagi Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08), se dejavnosti prevajajo v naslednje:

Q 86.220 – Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost

P 85.5 -  Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje

P 85.59 - Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje

P 85.6 - Pomožne dejavnosti za izobraževanje

Q 86.9 -  Druge dejavnosti za zdravje

Q 86.909 - Druge zdravstvene dejavnosti

Q 88.9 - Socialno varstvo brez nastanitve

M72.2 - Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike

Ker ustanovitveni akt Svetovalnega centra še ni posodobljen v skladu z zahtevami veljavne Standardne klasifikacije dejavnosti, je v uradnem registru AJPES prenovljena in vpisana samo glavna dejavnost Svetovalnega centra in sicer

Q 86.220 – Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost.

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

SCOMS je enovit javni zavod, ki opravlja svoje naloge v naslednjih organizacijskih oblikah:

• Vodstvo

• Skupna služba zavoda

• Strokovni tim, ki izvaja dejavnosti v funkcionalnih enotah:

   - Funkcionalna enota za multidisciplinarno timsko obravnavo

   - Funkcionalna enota za izobraževalno dejavnost

   - Funkcionalna enota za razvojno-raziskovalno dejavnost (inštitut)

Za vse Gotska ulica 18, 1000 Ljubljana

Organigram organa

ORGANIGRAM SCOMS LJUBLJANA

2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba:

Petra Polajnar, vodja glavne pisarne

Gotska ulica 18, 1000 Ljubljana, +386 1 583 7500

petra.polajnar@scoms-lj.si

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Državni predpisi

* Register predpisov RS
http://www.pisrs.si/PredpisiPodrocje.aspx?nivo1=X&nivo2=4&nivo3=0&nivo4=0

* Davčni, finančni in pravni portal http://www.tax-fin-lex.si/
*Uradni list RS http://www.uradni-list.si/index.jsp

* Ministrstvo za zdravje RS http://www.mz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/

* Zakon o pacientovih pravicah

* Zakon o zdravstveni dejavnosti

* Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

* Zakon o dostopu do informacij javnega značaja

* Zakon o varstvu osebnih podatkov

* Zakon o javnih naročilih

* Zakon o zdravstveni inšpekciji

* Zakon o splošnem upravnem postopku

* Mestna občina Ljubljana

http://www.ljubljana.si/si/mol/ijz/register-neuradno-preciscenih-besedil/druzbenedejavnosti/predsolska-vzgoja-izobrazevalnje-sport-rekreacija/

http://www.ljubljana.si/si/mol/ijz/register-neuradno-preciscenih-besedil/

Predpisi EU

*Portal EU http://europa.eu/eu-life/healthcare/index_sl.htm

* Prevodi zakonodaje EU http://evrokorpus.gov.si/

* Mednarodni pakt o državljanskih pravicah OZN

* Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic

* Direktiva 95/46 ES Evropskega Parlamenta in Sveta, z dne 24. oktobra 1995, o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov

2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Predlogi predpisov

*E-demokracija na enotnem državnem portalu 
http://e-uprava.gov.si/e-uprava/zakonodajaIskanje.euprava?naziv=&min=556&vrsta=&podrocje=&status=

*Predlogi predpisov na spletnih straneh Vlade RS  http://www.vlada.si/si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/

*Register predlogov predpisov Evropske unije http://eur-lex.europa.eu/sl/prep/index.htm

*Predlogi zakonov http://www2.gov.si/zak/Pre_Zak.nsf

2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda SCOMS Ljubljana, Uradni list RS, št. 58/98 in 85/99 z dne 5.10.1998 in 21.10.1999

- Statut SCOMS Ljubljana, z dne 7.12.1999

2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ

- Postopek o odločanju o zahtevi za dostop do informacij javnega značaja

- Postopki na podlagi ZVOP-1

2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc

Svetovalni center, Ljubljana ne vodi nobenih uradnih evidenc.

2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk

seznam zbirk

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Vse informacije javnega značaja v skladu z veljavno zakonodajo je možno pridobiti v prostorih Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana v času uradnih ur, vsak delovni dan med 8. in 15. uro, ali se zahteva posreduje preko elektronske pošte info@scoms-lj.si.

Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji)

Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov je v pripravi.

podpis odgovorne osebe:
dr. Mateja Hudoklin, univ. dipl. psiholog, l.r.