Katalog informacij javnega značaja SCOMS Ljubljana

Odlok o ustanovitvi Svetovalnega centra Ljubljana

Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi Svetovalnega centra Ljubljana

Statut Svetovalnega centra Ljubljana

Poročilo o delu za leto 2023

Poročilo o delu za leto 2022

Poročilo o delu za leto 2021

Poročilo o delu za leto 2020

Finančni in kadrovski načrt ter načrt dela za leto 2024

Finančni in kadrovski načrt ter načrt dela za leto 2023

Finančni in kadrovski načrt ter načrt dela za leto 2022

Dokument o upravljanju, izgradnji in razvoju knjižnične zbirke

Naziv organa:

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana (Svetovalni center, Ljubljana)

Javni zavod

Gotska ulica 18, 1000 Ljubljana

Odgovorna uradna oseba:

dr. Mateja Hudoklin, univ. dipl. psiholog, direktorica

Datum prve objave kataloga:

11.5.2016

Datum zadnje spremembe:

16.6.2020

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

http://scoms-lj.si/si/Katalog_IJZ.html 

Druge oblike kataloga

Katalog je v tiskani obliki dostopen na sedežu SCOMS, Ljubljana, Gotska ulica 18, 1000 Ljubljana

2.a Organigram in podatki o organizaciji organa

Kratek opis delovnega področja organa:

Zavod opravlja naslednje dejavnosti kot javno službo (po v letu 2007 še veljavni SKD):

– M/80.422 – pomoč otrokom in mladostnikom z učnimi težavami, čustvenimi motnjami, vedenjskimi motnjami ter drugimi psihosocialnimi motnjami in otrokom z razvojnimi odkloni, ki se odražajo v otrokovem in mladostnikovem razvoju, vedenju in uspešnosti v šoli;

– N/85.122 – specialistična ambulantna dejavnost;

– N/85.14 – prevencijo učnih težav in psihosocialnih motenj, varovanje in razvijanje duševnega zdravja otrok in mladostnikov;

– M/80.4 – izobraževalno dejavnost za šolske delavce, zdravstvene delavce in druge strokovnjake, katerih delovanje je povezano z varstvom duševnega zdravja in preprečevanjem psihosocialnih motenj ter učnih težav otrok in mladostnikov.

Zavod opravlja tudi druge dejavnosti v korist duševnega zdravja otrok in mladostnikov (analitično, raziskovalno in razvojno delo ter publicistično dejavnost):

– N/85.32 – izvajanje socialnovarstvenih programov in storitev;

– K/73.20 – raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja.

Po novi Standardni klasifikaciji dejavnosti, veljavni od 1.1.2008 in na podlagi Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08), se dejavnosti prevajajo v naslednje:

Q 86.220 – Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost

P 85.5 -  Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje

P 85.59 - Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje

P 85.6 - Pomožne dejavnosti za izobraževanje

Q 86.9 -  Druge dejavnosti za zdravje

Q 86.909 - Druge zdravstvene dejavnosti

Q 88.9 - Socialno varstvo brez nastanitve

M72.2 - Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike

Ker ustanovitveni akt Svetovalnega centra še ni posodobljen v skladu z zahtevami veljavne Standardne klasifikacije dejavnosti, je v uradnem registru AJPES prenovljena in vpisana samo glavna dejavnost Svetovalnega centra in sicer

Q 86.220 – Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost.

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

SCOMS je enovit javni zavod, ki opravlja svoje naloge v naslednjih organizacijskih oblikah:

• Vodstvo

• Skupna služba zavoda

• Strokovni tim, ki izvaja dejavnosti v funkcionalnih enotah:

   - Funkcionalna enota za multidisciplinarno timsko obravnavo

   - Funkcionalna enota za izobraževalno dejavnost

   - Funkcionalna enota za razvojno-raziskovalno dejavnost (inštitut)

Za vse Gotska ulica 18, 1000 Ljubljana

Organigram organa

ORGANIGRAM SCOMS LJUBLJANA

2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba:

Petra Polajnar, vodja glavne pisarne

Gotska ulica 18, 1000 Ljubljana, +386 1 583 7500

petra.polajnar@scoms-lj.si

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Državni predpisi

* Register predpisov RS
http://www.pisrs.si/PredpisiPodrocje.aspx?nivo1=X&nivo2=4&nivo3=0&nivo4=0

* Davčni, finančni in pravni portal http://www.tax-fin-lex.si/
*Uradni list RS http://www.uradni-list.si/index.jsp

* Ministrstvo za zdravje RS http://www.mz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/

* Zakon o pacientovih pravicah

* Zakon o zdravstveni dejavnosti

* Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

* Zakon o dostopu do informacij javnega značaja

* Zakon o varstvu osebnih podatkov

* Zakon o javnih naročilih

* Zakon o zdravstveni inšpekciji

* Zakon o splošnem upravnem postopku

* Mestna občina Ljubljana

http://www.ljubljana.si/si/mol/ijz/register-neuradno-preciscenih-besedil/druzbenedejavnosti/predsolska-vzgoja-izobrazevalnje-sport-rekreacija/

http://www.ljubljana.si/si/mol/ijz/register-neuradno-preciscenih-besedil/

Predpisi EU

*Portal EU http://europa.eu/eu-life/healthcare/index_sl.htm

* Prevodi zakonodaje EU http://evrokorpus.gov.si/

* Mednarodni pakt o državljanskih pravicah OZN

* Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic

* Direktiva 95/46 ES Evropskega Parlamenta in Sveta, z dne 24. oktobra 1995, o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov

2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Predlogi predpisov

*E-demokracija na enotnem državnem portalu 
http://e-uprava.gov.si/e-uprava/zakonodajaIskanje.euprava?naziv=&min=556&vrsta=&podrocje=&status=

*Predlogi predpisov na spletnih straneh Vlade RS  http://www.vlada.si/si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/

*Register predlogov predpisov Evropske unije http://eur-lex.europa.eu/sl/prep/index.htm

*Predlogi zakonov http://www2.gov.si/zak/Pre_Zak.nsf

2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda SCOMS Ljubljana, Uradni list RS, št. 58/98 in 85/99 z dne 5.10.1998 in 21.10.1999

- Statut SCOMS Ljubljana, z dne 7.12.1999

2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ

- Postopek o odločanju o zahtevi za dostop do informacij javnega značaja

- Postopki na podlagi ZVOP-1

2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc

Svetovalni center, Ljubljana ne vodi nobenih uradnih evidenc.

2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk

seznam zbirk

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Vse informacije javnega značaja v skladu z veljavno zakonodajo je možno pridobiti v prostorih Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana v času uradnih ur, vsak delovni dan med 8. in 15. uro, ali se zahteva posreduje preko elektronske pošte info@scoms-lj.si.

Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji)

Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov je v pripravi.

podpis odgovorne osebe:
dr. Mateja Hudoklin, univ. dipl. psiholog, l.r.