Herta  Filiplić Stojanović

Herta Filiplić Stojanović

SPECIALISTKA KLINIČNE LOGOPEDIJE

Herta Filiplić Stojanović je specialistka klinične logopedije. Od leta 2010 je zaposlena v Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše Ljubljana. Pred tem je pridobivala delovne izkušnje na ORL Kliniki na Reki in Nevrološki kliniki UKC Ljubljana.

Diplomirala je na Oddelku za logopedijo in surdopedagogiko Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani.

Specialistični študij iz klinične logopedije je opravila v okviru Medicinske fakultete v Ljubljani, katedre za otorinolaringologijo. Je strokovnjakinja na področju kliničnologopedske diagnostike in terapije. Dodatno se je usposabljala doma in v tujini s področja obravnave otrok in odraslih z glasovnimi in nevrološkimi motnjami, govorno-jezikovnimi motnjami, motnjami ritma in tempa govora (jecljanja) ter komunikacijskimi motnjami. Redno se seznanja z novimi spoznanji s področja govora in jezika ter se udeležuje tovrstnih usposabljanj.

Je članica Društva logopedov Slovenije in Sekcije logopedov zdravstvenih domov Slovenije. S strokovnimi prispevki sodeluje na domačih in tujih logopedskih kongresih ter je lokalna mentorica specializantom klinične logopedije.

Je članica Komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami pri Zavodu RS za šolstvo. Opravlja svetovalno delo s starši, vzgojitelji, učitelji ter svetovalnimi delavci.

Ambulantno obravnava motnje artikulacije, fonologije in fluentnosti ter pretežno razvojno jezikovno motnjo in vpliv te motnje na učne ter komunikacijske sposobnosti otrok in mladostnikov. Izkušnje in opažanja iz ambulantnega dela raziskovalno spremlja in ugotovitve predstavlja na strokovnih srečanjih in izobraževanjih.