Daljša oblika izobraževanja

Strokovno spremljanje in svetovanje za področje učnih in specifičnih učnih težav osnovnošolcev - supervizijska oblika dela

IZVAJALKE/IZVAJALCI:

Dr. Tanja Černe, prof. defektologije in Kristina Čižman, prof. spec. in reh. pedagogike

VSEBINA:

Upoštevanje posebnih vzgojno-izobraževalnih potreb (učenčevega tempa razvoja, nevrorazličnosti, kompenzacijskih sposobnosti, učenčevih primanjkljajev in potencialov, podpore v okolju), poznavanje sodobnih korekcijskih, intervencijskih strategij in pristopov ter udejanjanje inkluzivne miselnosti je pri populaciji učencev s splošnimi in specifičnimi učnimi težavami ključno, vendar zahteva vseživljenjsko učenje in strokovno refleksijo učitelja, izvajalca dodatne strokovne pomoči in svetovalnega delavca.

 

Strokovno spremljanje in svetovanje za področje učnih in specifičnih učnih težav osnovnošolcev - supervizijska oblika dela, temelji na edukativnem ali formativnem tipu skupinske supervizije. Ob vzpostavljenem supervizijskem dogovoru (o ciljih, vsebinah in strukturi srečanj) z vsemi člani, en strokovni delavec na vsakem srečanju predstavi aktualen strokovni problem in ob tem drugi strokovni delavci predlagajo možne rešitve za konkretno situacijo. Na tak način lahko vsi udeleženci pridobijo nova osebna in strokovna spoznanja, integrirajo strokovne izkušnje s teoretičnim znanjem in izgrajujejo strokovno identiteto.

Supervizijska oblika dela temelji na izkustvenem učenju in nedirektivnem pristopu k učenju, kjer posameznik preko konkretne izkušnje, reflektira, ozavešča in analizira dejavnike, kjer išče povezave med reflektirano izkušnjo in teoretičnimi znanji, kjer integrira spoznanja v novo miselno strukturo in ki jo lahko preizkusi v vsakodnevni praksi (Kolbov model učenja). Supervizijska oblika dela spodbuja razvoj avtonomije, kompetence in socialne povezanosti vključenih strokovnih delavcev, kar je predpogoj za njihovo zadovoljstvo pri delu in notranjo motivacijsko naravnanost. Vodja supervizijske oblike dela je le moderator dogajanja, ki z vprašanji vodi strokovne delavce k iskanju najboljših rešitev za njihov strokovni problem.


ORGANIZACIJA:

Časovni potek in število srečanj: Od 14. januarja 2022 do 10. junija 2022 (šest srečanj), enkrat mesečno, ob petkih od 13. - 14.30 ure. Začetek 14.1.2022.

Ciljna skupina in število udeležencev: Vabljeni svetovalni delavci, učitelji, izvajalci dodatne strokovne pomoči ter drugi zainteresirani strokovni delavci, ki so zaposleni v OŠ. Skupina bo zaprtega tipa in bo vključevala do osem udeležencev.

Kotizacija: Brez kotizacije. SCOMS je strokovna ustanova, ki spodbuja razvoj strokovnih kompetenc učiteljev in strokovnih delavcev pri delu s populacijo učencev z učnimi in specifičnimi učnimi težavami.

Potrdila o udeležbi: Udeleženci dobijo potrdilo o številu ur udeležbe.

V primeru zaostrene epidemiološke situacije, bomo strokovno spremljanje in svetovanje za področje učnih in specifičnih učnih težav osnovnošolcev - supervizijsko obliko dela, izvedli na daljavo, o čemer bodo udeleženci pravočasno obveščeni.

PRIJAVA:

14.01.2022