Daljša oblika izobraževanja

Izobraževanje za učitelje, šolske svetovalne delavce in izvajalce dodatne strokovne pomoči: Krepitev metakognitivnih učnih strategij pri učencih s specifičnimi učnimi težavami v okviru samoregulacijskega učenja

IZVAJALKE/IZVAJALCI:

dr. Tanja Černe, prof. defektologije

VSEBINA:

Udeleženci se bodo seznanili z individualnim pristopom pri razvoju metakognitivnih spretnosti in sicer s strategijami spremljanja, samopoučevanja s samonavodili, strategijami samospraševanja, samorazlaganja, strategijami evalvacije in s skupinskim pristopom ter strategijami recipročnega spraševanja in poučevanja. Spoznali bodo metakognitivne bralne učne strategije, ovrednotili pomen branja v funkciji učenja ter razmišljali o aplikaciji pridobljenih znanj v različne oblike in načine poučevanja; v pouk, dodatno strokovno pomoč, individualno in skupinsko pomoč. Na prvem srečanju bodo izpolnjevali vprašalnik zavedanja metakognitivnih bralnih strategij ter ozaveščali lastne bralne strategije. Med prvim in drugim srečanjem bodo opredelili in ovrednotili izvedbo ur dodatne strokovne pomoči ali pouka, z vidika krepitve metakognitivnih učnih strategij ter pri učencih spodbujali razvoj in uporabo le-teh.


ORGANIZACIJA:

Kdaj: 1. del: 8.10.2021 , 2. del: 22.10.2021

Kje: SCOMS Ljubljana. V primeru zaostrene epidemiološke situacije bomo izobraževanje izvedli na daljavo, o čemer bodo udeleženci pravočasno obveščeni.

Metoda: Predavanje, lastno učenje, aktivno delo udeležencev med obema srečanjema.

Gradivo: Izročki predavanj in opomniki.

Ciljna skupina: Svetovalni delavci, izvajalci dodatne strokovne pomoči, učitelji, drugi strokovni delavci, ki izvajajo diagnostiko, korekcijo in svetovanje z učencem s specifičnimi učnimi težavami.

Kotizacija: Brezplačna udeležba. SCOMS je strokovna ustanova, ki spodbuja razvoj strokovnih kompetenc učiteljev in strokovnih delavcev pri delu s populacijo učencev s posebnimi potrebami.

Potrdila o udeležbi: Udeleženci bodo prejeli potrdilo, ki ga bodo lahko uveljavljali pri napredovanju v nazive (8 ur).

PRIJAVA:

08.10.2021